พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

สถานที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ที่อยู่

98/1 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์

037-384049

ความเป็นมา

          มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดซื้อที่ดินผืนนี้จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นสมควรที่จะได้รับใช้เบื้องยุคลบาทเผยแพร่แนวพระราชดำริให้กว้างขวางและลึกซึ้งออกไป ในกิจกรรมที่จะเข้าถึงสาธารณะชนจำนวนมากได้ จึงขออนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาใช้ที่ดินเป็นที่รวบรวมข้อมูลและมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกิดเป็น "โครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อเสนอแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะมาท่องเที่ยวโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน ที่จะแล้วเสร็จในปี 2547 ได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วย สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ให้ดำเนินการตามที่เสนอโดยการก่อสร้างอาคารต่างๆ ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาคารห้องประชุม ร้านค้า และลานนิทรรศการ เป็นต้น
          โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโครงการว่า "ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จรับมอบศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมเปิดศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย

1. เพื่อเผยแพร่แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. สาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. บริการการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. ประสานงานกับประชาคมต่างๆ

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

1. เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงาน โดยไม่มีวันหยุด
2. จัดให้มีการอบรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ส่วนงานต่างๆ
3. ออกบรรยายให้แก่ส่วนงานต่างๆ ที่สนใจ
4. เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กับเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ

พืชสมุนไพร โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

แสดง 12 รายการ