พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สถานที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ที่อยู่

888 หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

โทรศัพท์

053-734-140-2

ความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นๆ เพื่อผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภค นำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง รวมทั้งนำกากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้นๆ  ต่อมามีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชาต้นแบบ มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด คำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และมีรูปแบบทันสมัยสวยงามและมีสีสัน สามารถมองเห็นกระบวนการต่างๆ ได้ผ่านผนังกระจก ส่วนด้านนอกทำเป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะ เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามและได้ความรู้

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย

 1. เพื่อเป็นแหล่งรองรับเมล็ดชาน้ำมันจากโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
 2. เพื่อผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นๆ ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันชนิดต่างๆ

 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

 1. ลานนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน และความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันต่างๆ
 2. โรงงาน เดินชมกระบวนการผลิตน้ำมันได้ทุกขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ข้อมูล
 3. ร้านอาหารเมล็ดชา บริการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มีเมนูอาหารพระราชทานและอาหารต่างๆ
  ที่ปรุงจากน้ำมันเมล็ดชา
 4. ร้านค้าเมล็ดชา จำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันฯ และโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา
 5. สวนโดยรอบโครงการ เปิดให้ประชาชนเข้าใช้สถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายได้
 6. สวนสาธิตพืชน้ำมัน เข้าชมสวนพืชน้ำมันด้านหลัง ซึ่งปลูกพืชน้ำมันหลายชนิด เช่น งาม้อน ไนเจอร์ เจีย เป็นต้น

พืชผัก โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แสดง 12 รายการ