พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่7 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์

088-0619368

ความเป็นมา

พระราชดำริ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนน้อมเกล้าฯ ถวายของพระครูสังฆรักษ์ (แก้ว วิโรจโน) วัดป่ามหาวีโรเบญจพรรณวนาราม จำนวน 26 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ความเป็นมา
พระครูสังฆรักษ์ (แก้ว วิโรจโน) วัดป่ามหาวีโรเบญจพรรณวนาราม บ้านหนองโจด ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินที่ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 26 ไร่ ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย

1. สร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตให้เพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้ในการบริหารโครงการ
2. เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องยางพารา
3. เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้ชุมชนเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมภายในโครงการ
• เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านการปลูกสร้างสวนยางพาราอย่างถูกต้อง
• ผลิตยางก้อนถ้วยชั้นดี เพื่อเป็นรายได้ของโครงการ
• เป็นจุดศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงหมูหลุมแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
• ขยายพันธุ์หมูหลุมจำหน่ายแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
• เป็นแหล่งศึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไม้ผล / ไม้ยืนต้น โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

แสดง 12 รายการ