พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

แตงไทย (Cucumis melo L.) พันธุ์หอมละมุน

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

แตงไทยพันธุ์หอมละมุน (M68-4-70-10-47-2-B) เป็นแตงไทยพันธุ์แท้ที่ได้จากการคัดเลือก พันธุ์จากการรวบรวมพันธุกรรมแตงไทยของอาจารย์ ดร. นิรมิต กิจรุ่งเรือง (เสียชีวิตแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2541) ซึ่งได้ เก็บรวบรวมรักษาไว้ ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบล หนองหาร อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554 คณะทำงานด้านปรับปรุงพันธุ์ผักได้นำพันธุ์ที่ได้เก็บรวบรวมไว้นั้นมาปลูก คัดเลือกเพื่อค้นหาพันธุ์ที่มีศักยภาพ และในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มรว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์ และคุณประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ร่วมคัดเลือก โดยการพิจารณารูปลักษณ์ และชิมรสชาติ และสายพันธุ์ M68 เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกในวันนั้น คณะทางานได้คัดเลือกต่อโดยวิธีการบันทึกประวัติ (Pedigree selection) ร่วมกับการคัดเลือกแบบหมู่ (Mass selection) จนได้พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมคงที่ พันธุ์ดังกล่าว ผ่านการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตและ คุณภาพกับพันธุ์การค้าพบว่ามีคุณสมบัติที่ดีด้านรสชาติและขนาดของผล จากนั้นปลูกศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำไปปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ ทอดพระเนตร และทรงพระราชทานนามว่า “ หอมละมุน ”

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย แตงไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถา ล้มลุก
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system)
ต้น ลำต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเลื้อย (indeterminate) ยาวประมาณ 1.5 - 2 เมตร มีขนปกคลุม เมื่อแก่มีลักษณะแข็งคล้ายหนาม บริเวณข้อมีมือจับ (tendril)
ใบ ใบเดี่ยว กว้าง 10 - 12 เซนติเมตร ยาว 15 - 17 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ (entire) สีเขียวเข้ม
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious) ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลือง ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) รูปรี สีเขียว
ผล ผลแบบแตง (pepo) ลักษณะกลมแป้น ( oblate ) ตาแหน่งของส่วนที่กว้าง อยู่ตรงกลาง (at middle) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 -16 เซนติเมตร ความ หนาเนื้อประมาณ 3.5 เซนติเมตร ผิวผลอ่อน เรียบ สีเขียวเข้ม บริเวณขั้ว

ผล และก้นผลมีลายสีเหลืองอ่อน ผิวผลสุก เรียบ สีส้มอมเหลือง เนื้อสีส้มเนื้อผลด้านติดกับผิว ผลสีเขียว เนื้อนุ่ม น้ำหนักผลประมาณ 1.2 - 1.5 กิโลกรัม อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 55 - 60 วันหลังย้ายปลูกความหวานประมาณ 5.5 - 6 องศาบริกซ์
เมล็ด เมล็ดรูปรีถึงรูปไข่ สีครีม ยาว 0.6 มิลลิเมตร กว้าง 0.3 มิลลิเมตร จำนวนเมล็ดประมาณ 360 เมล็ดต่อผล

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา