พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน

สถานที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน

ที่อยู่

โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน อ.คุระบุรี จ.พังงา

โทรศัพท์

-

ความเป็นมา

พระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดหาที่ดินว่างเปล่าเพิ่มเติม เพื่อทดลองเพาะปลูกต้นปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานมสาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่รวมประมาณ 830 ไร่

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่แห้งแล้ว เพื่อเป็นต้นแบบในราษฎรใน จังหวัดพังงา และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
2. เพื่อพัฒนาแนวการใส่ปุ๋ยและการบำรุงดิน ที่ประหยัดและมีความคุ้มค่าสูงสูด

 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

- บริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่แห้งแล้งให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการสวนปาล์มให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
- ได้องค์ความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรที่สามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น โครงการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน

แสดง 12 รายการ